Obchodní podmínky

Rozhodli jste se se mnou učit němčinu přes Skype nebo v Mentoringu pro samouky, zakoupili jste si u mě online kurz, e-book nebo jiný digitální produkt? Platbou faktury souhlasíte s mými obchodními podmínkami, proto vás chci seznámit s tím, k čemu jste se zavázali, a jaké jsou Vaše i mé povinnosti.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ:

Bc. Kristýna Šrédlová
IČO:  08147256
Sídlo: Plzeňská 170, Žebrák 267 53
Podnikatel je zapsán v rejstříku MÚ Praha 6.
Nejsem plátce DPH.
E-mail: deutsch.mit.kika@gmail.com
Telefon: +420 723 580 450

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla, budu však ráda, pokud využijete e-mailu anebo datové schránky, a to z toho důvodu, že žiji v zahraničí a mé místo pobytu se často mění. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro služby prodávajícího, kterým je Kristýna Šrédlová, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího www.kikasgerman.cz nebo prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících (zákazníka) a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.kikasgerman.cz.

1.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Objednávka

2.1 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách jednotlivých služeb. Nejsem plátce DPH. Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně, způsobu platby. Jsou přijímány platby pouze bankovním převodem.

2.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká zadáním objednávky na jazykové služby (nikoliv až po potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky je dodání fakturačních údajů (adresa kupujícího a počet smluvených lekcí) prodávajícímu.

2.4 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky smlouvu zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7 Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Cena, daňový doklad

3.1 Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na faktuře, včetně počtu zakoupených lekcí, případně produktů. Mentoring pro samouky je účtován dle ceníku na webové stránce www.kikasgerman.cz.

3.2 Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem DPH.

3.3 V případě zakoupení online produktů (e-book, kurz) přes simple-shop, obdrží kupující objednávku na uvedený e-mail, stejně tak bude doručen zakoupený produkt či služba po uhrazení. Simple shop vás automaticky vyzve k úhradě objednávky a po připsání peněz na účet odešle produkt.

Způsob a forma platby

4.1 Způsob a možnosti platby: bankovním převodem v CZK na účet Kristýny Šrédlové 1740194079/3030 anebo v EUR na účet 1740194036/3030. Dejte mi prosím vědět včas, před vystavením faktury, v jaké měně chcete platit.

4.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná. Platbu je potřeba uskutečnit před zahájením spolupráce.

4.3 Kupní cena je splatná do data vystavení faktury, nejpozději do 14 dní od vystavení faktury. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4 Za digitální produkty prodávané pomocí platformy simple shop je možné platit i kartou (platební brána thePay). Způsob platby si vybíráte sami a simple shop vás vyzve k úhradě na základě zvoleného způsobu.

Způsob dodání

5.1 Skype výuka bude poskytnuta v termínu, na kterém se vzájemně dohodneme. Termín pravidelných lekcí vybereme společně během úvodní lekce. Nedohodneme-li se na termínu, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.

5.2 Skupinové setkání Kaffee mit Deutsch proběhne v termínu, který je uveden v přihlášce, příp. v události. V případě změny termínu bude student včas informován a bude mu nabídnuto vrácení peněz.

5.3 Elektronické materiály jsou odesílány do 3 pracovních dnů po připsání platby. Po dodání materiálů je kupující povinen zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistí-li kupující nedostatky nebo vady, je povinen kontaktovat prodávajícího, aby mohl provést nápravu.

5.4 E-lesson bude dodána v předem smluvený den (pondělí nebo čtvrtek), vždy nejpozději do 22.00 a opravena do 24 hodin od obdržení vypracovaných úkolů. Výuka probíhá na platformě Google Classroom.

5.5 V případě konzultace pro lektory se dohodneme na vyhovujícím termínu pro obě strany. Setkání může proběhnout přes Skype, Google Meet či Zoom. Termín konzultace musí proběhnout do 6 měsíců od uhrazení platby.

Zabezpečení a ochrana autorských práv

6.1 Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává či sdílí (online i osobní kurzy, podcast, články na blogu, elessons, e-book) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření, kopírování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6.2 E-book Průvodce online lektora je chráněn digitálním tokenem WIPO PROOF a zabezpečením Simple Shop.

Odstoupení od smlouvy

7.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

7.2. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:

Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Kontaktujte mě v tomto případě na adrese deutsch.mit.kika@gmail.com spolu s přiložením daňového dokladu (faktury) o zaplacení.

Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

7.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

  • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dnů po době splatnosti
  • kopírování a šíření placeného obsahu třetím stranám (viz čl. 6.1. VOP)

Dále je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z osobních důvodů, na základě spolupráce, která nebude fungovat. Co tím myslím? Pokud zjistím, že pro vás nejsem vhodnou lektorkou a že naše spolupráce nefunguje, nebudu vás okrádat o čas ani o peníze. Zbývající část lekcí vám bude okamžitě proplacena zpět.

7.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Absence na individuálních online lekcích němčiny

8.1 Kupující může během předplaceného období lekcí německého jazyka na lekcích chybět, avšak je povinen tuto skutečnost oznámit minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí prostřednictvím emailu či Skype. Pokud tak kupující neučiní, cena za odpadlou lekci je účtována v plné výši.

8.2 V případě, že se kupující omluví více než 24 hodin před lekcí, má dvě možnosti, jak si lekci nahradit. V případě jiných volných termínů ze strany prodávajícího je možno lekci nahradit v jiném termínu v následujících 7 dnech od zrušené lekce. Druhou možností je tzv. e-lesson, kdy budou studentovi zaslány materiály k samostudiu, včetně videa a zadaných úkolů, které následně opravím, okomentuji a pomocí distanční výuky bude lekce považována za odučenou.

Tyto metody volím z toho důvodu, že z vlastní zkušenosti vím, že pokud se člověk nevěnuje jazyku intenzivně, lekce vynechává apod. vrací se často znovu o několik kroků nazpět, pokrok není dostatečný, je-li vůbec nějaký a pro studenty poté nemají lekce žádný přínos.

8.3 Pokud se kupující bez předchozího informování prodávajícího (přes telefon, Skype či e-mail) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce němčiny, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou bez možnosti nahrazení lekce.

8.4 V případě nemoci či dovolené je možnost individuální domluvy – přerušení kurzu, náhradní termín apod.

8.5 Zakoupené lekce jsou nepřenositelné a nevratné a platí po dobu následujících 6 měsíců. Pokud si student zakoupené lekce nemůže vybrat, je možnost výměny individuálních lekcí za balíček e-lessons.

8.6 Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na deutsch.mit.kika@gmail.com) pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

8.7 V případě výuky pomocí Mentoringu pro samouky nelze výuku během kurzu přerušit či přesunout. Jednotlivá předem zaplacená sekce Mentoringu trvá 12 týdnů, a obsah jednotlivých e-lessons může být uzpůsoben aktuálnímu stavu studenta – nemoc, dovolená, časové vytížení. (Méně či více úkolů, jednodušší či složitější téma). Student bude dostávat 1 e-lesson týdně po celé zaplacené období. V případě, že student vypracované úkoly neodevzdá nebo je odevzdá pozdě, nemá lektor povinnost je opravit. V případě, že student nebude dlouhodobě aktivně spolupracovat, má lektor právo spolupráci se studentem ukončit.

V případě, že student 4x za sebou e-lesson nevypracuje, přestane v Google Classroom komunikovat a nebude na mentoringu aktivěn spolupracovat, bude spolupráce ze strany lektora ukončena, bez možnosti finanční či jiné náhrady.

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů

9.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nutné k fakturaci jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Více o Ochraně osobních údajů zde.

9.2 Kupující i prodávající berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

9.3 Recenze, která najdete na webové stránce www.kikasgerman.cz jsou ověřeny. Recenze pochází od zákazníků, kteří opravdu využili služby nebo digitální produkty od Kika’s German a jsou na web vkládány z FB stránky Kika’s German, Google stránky Kika’s German nebo přímo z e-mailu od klienta.

Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12.12.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.kikasgerman.cz , popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.