Obchodní podmínky

Rozhodli jste se se mnou učit němčinu přes Skype, případně jste mi odeslali text k překladu či jste si zakoupili online kurz? Platbou souhlasíte s mými obchodními podmínkami. Jistě Vás bude zajímat, k čemu jste se zavázali, a jaké jsou vaše i mé povinnosti.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ:

Bc. Kristýna Šrédlová
IČO:  08147256
Sídlo: Plzeňská 170, Žebrák 267 53
Podnikatel je zapsán v rejstříku MÚ Praha 6.
Nejsem plátce DPH.
E-mail: deutsch.mit.kika@gmail.com
Telefon: +420 723 580 450

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla, budu však ráda, pokud využijete e-mailu anebo datové schránky, a to z toho důvodu, že žiji v zahraničí a mé místo pobytu se často mění. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro služby prodávajícího, kterým je Kristýna Šrédlová, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího www.kikasgerman.cz nebo prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících (zákazníka) a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.kikasgerman.cz.

Objednávka

2.1 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách jednotlivých služeb. Nejsem plátce DPH. Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně, způsobu platby. Jsou přijímány platby pouze bankovním převodem.

2.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká zadáním objednávky na jazykové služby (nikoliv až po potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky je dodání fakturačních údajů (adresa kupujícího a počet smluvených lekcí, normo-stran) prodávajícímu.

2.4 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky smlouvu zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7 Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Cena, daňový doklad

3.1 Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena za lekce němčiny se může lišit podle počtu zakoupených lekcí v balíčku. Cena je vždy uvedena i na faktuře.

3.2 Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem DPH.

Způsob a forma platby

4.1 Způsob a možnosti platby: bankovním převodem v CZK na účet 1740194028/3030 anebo v EUR na účet 1740194036/3030. Dejte mi prosím vědět včas, přes vystavením faktury, v jaké měně chcete platit.

4.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná. Platbu je potřeba uskutečnit před zahájením kurzu, respektive před první lekcí němčiny. Platba za překlad je vyžadována do 14 dní od převzetí vyhotoveného překladu.

4.3. Kupní cena je splatná do data vystavení faktury, nejpozději do 14 dní od vystavení faktury. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Způsob dodání

5.1. Online výuka bude poskytnuta v termínu, na kterém se vzájemně dohodneme. Nedohodneme-li se na termínu, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.

5.2. Skupinové setkání Kaffee mit Deutsch proběhne v termínu, který je uveden v přihlášce, příp. v události. V případě změny termínu bude student včas informován a bude mu nabídnuto vrácení peněz.

5.3. Překlad bude dodán do termínu, na kterém se vzájemně dohodneme, podle počtu normo-stran a náročnosti daného textu. Předběžnou kalkulaci a termín dodání vám sdělím zdarma a nezávazně.

5.4. E-lesson bude dodána v předem smluvený den, vždy nejpozději do 22.00 a opravena do 24 hodin od obdržení vypracovaných úkolů. Materiály k výuce jsou dodávány přes e-mail či google drive (sdílenou složku).

Zabezpečení a ochrana autorských práv

6.1. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává či sdílí (online i osobní kurzy, podcast, články na blogu) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření, kopírování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

Odstoupení od smlouvy

7.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

7.2. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:

Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Kontaktujte mě v tomto případě na adrese deutsch.mit.kika@gmail.com spolu s přiložením daňového dokladu (faktury) o zaplacení.

Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

7.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

  • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dnů po době splatnosti
  • kopírování a šíření placeného obsahu třetím stranám (viz čl. 6.1. VOP)

Dále je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z osobních důvodů, na základě spolupráce, která nebude fungovat. Co tím myslím? Pokud zjistím, že pro vás nejsem vhodnou lektorkou a že naše spolupráce nefunguje, nebudu vás okrádat o čas ani o peníze. Zbývající část lekcí vám bude okamžitě proplacena zpět.

Absence na individuálních online lekcích němčiny

8.1. Kupující může během předplaceného období lekcí německého jazyka na lekcích chybět, avšak je povinen tuto skutečnost oznámit minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí prostřednictvím emailu či telefonního kontaktu. Pokud tak kupující neučiní, cena za odpadlou lekci je účtována v plné výši.

8.2. V případě, že se kupující omluví více než 24 hodin před lekcí, má dvě možnosti, jak si lekci nahradit. V případě jiných volných termínů ze strany prodávajícího je možno lekci nahradit v jiném termínu v následujících 7 dnech od zrušené lekce. Druhou možností je tzv. e-lesson, kdy budou studentovi zaslány materiály k samostudiu, včetně videa a zadaných úkolů, které následně opravím, okomentuji a pomocí distanční výuky bude lekce považována za odučenou.

Tyto metody volím z toho důvodu, že z vlastní zkušenosti vím, že pokud se člověk nevěnuje jazyku intenzivně, lekce vynechává apod. vrací se často znovu o několik kroků nazpět, pokrok není dostatečný, je-li vůbec nějaký a pro studenty poté nemají lekce žádný přínos.

8.3. Pokud se kupující bez předchozího informování prodávajícího (přes telefon, Skype či e-mail) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce němčiny, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou bez možnosti nahrazení lekce.

8.4. V případě nemoci či dovolené je možnost individuální domluvy – přerušení kurzu, náhradní termín apod.

8.5. Zakoupené lekce jsou nepřenositelné a nevratné a platí po dobu následujících 6 měsíců. Pokud si student zakoupené lekce nemůže vybrat, je možnost výměny individuálních lekcí za balíček e-lessons.

8.6. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na deutsch.mit.kika@gmail.com) pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů

9.1. Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nutné k fakturaci jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Více o Ochraně osobních údajů zde.

9.2. Kupující i prodávající berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.kikasgerman.cz , popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.